1. Az Adatkezelő

A jelen tájékoztatóban ismertetett, a pályázók személyes adatainak kezelése tekintetében az adatkezelő a Blaguss Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek székhelye: 1053 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 2. em. 6., a cégnyilvántartásba 01 09 060504 szám alatt van bejegyezve, mely nyilvántartást a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság vezeti, és melynek adószáma: 10195688-2-41 (a továbbiakban „Blaguss”).

2. Belső Adatvédelmi Koordinátor

Mi a Blagussnál nagy gondot fordítunk arra, hogy a pályázók személyes adatai olyan módon legyenek kezelve, amely garantálja számukra a biztonságot és a titoktartást. Ennek megvalósítása érdekében kijelöltünk egy Belső Adatvédelmi Koordinátort, akivel az érintettek bármikor közvetlenül is kapcsolatba léphetnek:

1) E-mailen keresztül a következő címre: gdpr@blaguss.hu

2) Írásban az alábbi címre, „Varga Éva, Belső Adatvédelmi Koordinátor” jelzéssel ellátva: 1053 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. II/6.

3) Telefonon keresztül a következő telefonszámon: +36 1 486 3260

Az érintett kérheti, hogy a Belső Adatvédelmi Koordinátor telefonon vegye fel vele a kapcsolatot, akként, hogy küld egy kérelmet, ami tartalmazza telefonszámát, közvetlenül a Belső Adatvédelmi Koordinátor fentebb leírt e-mail címére.

3. A kezelt adatok típusai

A Blaguss a pályázó következő adatait gyűjtheti/kezelheti:

a) személyes adatok, mint név, születési név, születés ideje és helye, lakhely, anyja születési neve, nemzetiség, nem, magán e-mailcím, telefonszám, családi állapot, gyermekek száma, adó- és TB azonosító jel és egyéb személyi azonosító számok;

b) foglalkoztatásra vonatkozó információk, ideértve a munkához kapcsolódó információkat, mint preferenciák a foglalkoztatás megkezdésére, a munkaszerződéssel kapcsolatos dokumentumok, felmondás, munkaviszony adatai, éves szabadságolási nyomtatvány, céges e-mail cím, céges mobiltelefonszám, munkakör megnevezése, munkaköri leírás;

c) munkaerő-felvételre vonatkozó információk, mint pl. a (web-alapú és papíralapú) pályázat, az önéletrajzok, az állásinterjú során készült feljegyzések, korábbi munkavállalásból származó tapasztalatok, a cégen belüli referenciák,, a tanulmányi végzettségek, a képzésekről és szakképzésekről kiállított igazolások, a beszélt nyelvek és a nyelvi készségek igazolására szolgáló dokumentumok, a referenciák a korábbi munkáltatóktól, a portfólió;

d) fizetésre és egyéb juttatásokra vonatkozó információk, mint pl. a bér igény stb.; és

e) humán erőforráshoz kapcsolódó általános információk, mint pl. a HR osztállyal folytatott levelezés.

A Blaguss további adatokat igényelhet a munkaszerződés végett, amennyiben a pályázó felvételt nyert.

4. A pályázók személyes adatai kezelésének célja és időtartama

A pályázók személyes adatai kizárólag a munkaerő-felvételhez kapcsolódó célokból és az alábbiakban foglalt időtartamig kerülnek kezelésre:

a) munkaerő-felvétel: kizárólag a megpályázott munkakörrel kapcsolatos célból, a munkaerő-felvételi eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra (6 hónapig, papír alapú önéletrajzok estében 3 hónapig);

b) erőforrás-kezelés: ha a pályázó külön hozzájárulását adja pályázatának a Blagussnál állásra jelentkezők, valamint a Blagussnál betölthető hasonló munkakörök adatbázisában való kezelésére, a Blaguss a pályázó adatait a kiválasztási eljárás végétől számított fél évig, illetve papír alapú jelentkezés esetén 3 hónapig megőrzi;

c) személyi akta létrehozása: ha a pályázó pályázata sikeres, a pályázó által a pályázati eljárás során szolgáltatott információk személyi aktájának részévé válnak, és azok a munkaviszonya fennállásának időtartamáig a munkaviszonyával kapcsolatos adminisztratív célokból, valamint a Blagussnál töltött pályafutásának igazgatása és menedzselése céljából kezelésre kerülnek; és

d) jogi kötelezettségeknek való megfelelés: olyan mint, a munkaviszony létesítését megelőzően kötelezően elvégzendő ellenőrzések.

5. Személyes adatok kezelésének jogalapja

a) szerződés teljesítésének szükségessége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): a munkaerő-felvétel vonatkozásában, mint fentebb említve;

b) hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): az erőforrás-kezeléshez, mint fentebb említve;

c) munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): a munkavállaló személyi aktájának létrehozása, az alkalmasságra vonatkozó adatok gyűjtése, valamint a pályázó adatainak az ezen adatok hitelességének igazolásában és/vagy a munkavállalónak egy adott munkakörre való alkalmasságának megítélésében részt vevő harmadik személyek részére történő szolgáltatása céljából;

d) jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont): az alkalmasságra vonatkozó, kötelező jogi rendelkezésekben, így különösen a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. §-ában alapuló követelményeknek való megfelelés céljából.

6. A pályázók személyes adatainak továbbítása

A Blaguss a pályázók személyes adatait más adatkezelők számára nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a jogszabály a Blagussra ilyen kötelezettséget ró. Ez azonban csak kivételes esetekben fordulhat elő, például bírósági, ügyészségi megkeresés esetén.

Ezen felül a pályázó adatai hozzáférhetővé tehetők a Blaguss utasítására és nevében adatfeldolgozóként eljáró társaságok számára annak érdekében, hogy:

a) infokommunikációs technológiai szolgáltatásokat nyújtsanak, úgy, mint tárhelyszolgáltatás, valamint IT rendszerek karbantartása;

b) munkaerő-felvételi folyamatokat bonyolítsanak le, így különösen a vezetői készségek, illetve egyéb tényezők vizsgálata céljából.

7. A munkaerő-felvétel

A Blagussnál a munkaerő felvétel az elektronikus önéletrajznak a vonatkozó hirdetésben megjelölt e-mail címre történő benyújtásával vagy a Profession.hu álláskereső portálon keresztül történik.

8. Az érintettek jogai

A pályázót a következő jogok illetik meg:

1) Az indok megjelölése nélkül bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, amennyiben az a pályázó hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, azonban a hozzájárulás visszavonásakor a Blaguss köteles felhagyni az adatok kezelésével. (GDPR 7. cikk);

2) Követelheti a Blagusstól, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatainak kezeléséről, vagy arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha a személyes adatok kezelésre kerültek, a pályázó jogosult a kezelt adatokhoz hozzáférni, azokról másolatot készíteni és kérni a következőkre vonatkozó információk kiadását: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár (GDPR 15. cikk).

3) Kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk).

4) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és amennyiben az adatkezelés a pályázó hozzájárulásán alapul, az adatok törlésének követelése a hozzájárulás visszavonásával azonos hatással rendelkezik (GDPR 17. cikk).

5) Kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (GDPR 18. cikk), tehát az adatok tárolása kivételével az adatkezeléssel való felhagyást, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Blaguss ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az érintett vitatja a személyes adatok Blaguss által történő kezelésének jogszerűségét;
c) a Blagussnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Blaguss döntést hoz a tiltakozás érvényességével kapcsolatban.

6) A pályázó személyes adatainak a Blaguss jogos érdeke szerinti kezelésével szemben tiltakozhat;

7) Jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Blaguss rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amely részére a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta. (GDPR. 20. cikk).

8) Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, ha álláspontja szerint a Blaguss a személyes adatait nem jogszerű módon kezelte (9. részben részletesen kifejtve).

Az 1) – 7) pontokban említett jogok gyakorlásához az érintettnek egy levelet, vagy e-mailt szükséges küldenie az 2. részben megadott elérhetőségekre, amelyben meg kell neveznie, hogy mely jogát, milyen mértékben és milyen módon szeretné gyakorolni. Kérjük, hogy levelében tüntesse fel elérhetőségeit (főként telefonszámát), annak érdekében, hogy a kapcsolatfelvétel minél gyorsabban megtörténhessen, különösen azon esetekben, amikor a pályázó személyazonosságának, illetve a gyakorolni kívánt jognak és annak mértékének megállapítása szükséges lehet.

9. Panasz benyújtása, és az Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei
A Blaguss mindent megtesz a személyes adatok magas szintű védelme, valamint az érintettek személyes adataik kezeléséhez fűződő joggyakorlásának elősegítése érdekében. Ezért az adatkezeléshez fűződően felmerülő, az érintettet sértő probléma esetén a pályázó számára javasoljuk a Belső Adatvédelmi Koordinátorral való kapcsolat felvételét, aki majd segítséget és felvilágosítást nyújt, valamint, ha szükséges, megvizsgálja a megtett intézkedéseket.
Ahogyan azt már említettük, ha a pályázók nem szeretnék felvenni a kapcsolatot a Belső Adatvédelmi Koordinátorral, vagy ha az egyeztetés nem vezet eredményre, minden más előzetes közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat igénybevétele nélkül (mint például a bírósághoz fordulás joga), a pályázók közvetlenül a felügyelő hatósághoz is benyújthatják panaszaikat, főként a szokásos tartózkodási helyük, munkavégzésük helye, vagy pedig a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ideértve azt az esetet is ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, ideértve azt az esetet is, amikor a Blaguss elmulasztja a pályázó 8. rész szerinti kérelmének teljesítését.
Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), amelynek az elérhetőségei a következők:

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
Telefon: +36 1 391 1400;
Fax: +36 1391 1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
Weboldal: www.naih.hu

10. Személyes adatok kötelező és önkéntes megadása
A pályázók a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adataikat kötelesek megadni, mint ahogyan az a 4. rész (d) pontjában részletezve van. Ennek nem teljesítése esetén a Blaguss nem tud megfelelni a jogi kötelezettségeknek. Ezen adatok rendelkezésre bocsátása jogszabályi követelmény.
A 3. részben említett más adatok tekintetében a főszabály az, hogy azon személyes adatok megadása mindig önkéntes, azonban a pályázó alkalmasságának értékeléséhez szükséges adatok megadása nélkülözhetetlen, különben a Blaguss az adott pályázó számára nem tud ajánlatot nyújtani.

11. Hatályba lépés, módosítások
Ez a tájékozató 2018. május 18-án napján lép hatályba. A Blaguss fenntartja a jogot arra, hogy ezt a tájékozatót bármikor megváltoztassa, ebben az esetben biztosítja a pályázók számára a módosított tájékoztatót még mielőtt az átdolgozott verzió alkalmazásra kerülne, összhangban a munkajogi gyakorlatokkal.